Tvorba zakázky

Jednou z klíčových cest k úspěšné a kvalitní realizaci Vašich zakázek je
samozřejmě naprosto profesionálně vyškolený kolektiv pracovníků, jak v
oblasti THP tak ve výrobních složkách. Jak lze tohoto dosáhnout?

Příprava zakázky

Klademe vysoký důraz na výběr odborných pracovníků

Společnost ELEKTRO ULDRICH klade vysoký důraz na výběr odborných pracovníků, jejích profesnímu rozvoji a neustále seznamování s novými postupy a technologiemi. Nedílnou součástí úspěšného kolektivu jsou dobré osobní vztahy na pracovišti na všech úrovních.

  • Důkladný váběr pracovníků
  • Profesionálně vyškolený kolektiv
  • Neustálý profesní rozvoj a seznamování se s novými postupy a technologiemi
  • Dobré osobní vztahy na pracovišti na všech úrovních

Realizace zakázky

Realizace zakázky začíná protokolárním předáním a převzetím staveniště, v tomto okamžiku se provádí

  • Písemná a fotografická pasportizace objektu, staveniště, respektive jeho stavu před započetím prací.

O tomto se sepíše pasportizační doklad. Samotná realizace je vždy prováděna dle zadávací dokumentace, či písemné dohody a smlouvy o dílo dle platných ČSN.

  • Každý den vedoucí zakázky zapisuje průběh prací do stavebního deníku.

Stavební deník je investorovi, či generálnímu dodavateli vždy na požádání k dispozici ke kontrole. Z praxe doporučujeme minimálně jednou týdně stanovit kontrolní den zakázky, ten slouží k řešení koordinace postupu prací a k upřesnění technických řešení v návaznosti na požadavky zadavatele, či stavby. Tvorba zakázky Výstupy z kontrolních dnů se zapisují do stavebního deníku.

  • Předání a převzetí zakázky dochází po kompletním dokončení díla dle smlouvy o dílo

O předání je sepsán předávací protokol díla, ten vymezuje jak technický, tak finanční rozsah skutečně provedenných prací a současně slouží jako podklad pro finanční vyúčtování celé zakázky.

Tímto okamžikem začíná běžet záruka na dílo v délce sjednané smlouvou o dílo, avšak minimálně 24 měsíců. Případné závady, které se po dobu záruky objeví na díle firma ELEKTRO ULDRICH odstraní do 3 dnů po písemném oznámení zadavatele. Případný havarijní stav do 12 hodin od nahlášení, poruchy bránící užívání díla firma provede opravu

Samozřejmě celému týmu ELEKTRO ULDRICH záleží na co nejkvalitnějším a nejrychlejším průběhu celé zakázky a na maximální spokojenosti zadavatele. To je pro nás nejvyšší odměnou.